Αναρρόφησης/φλάντζα πολλαπλής εξαγωγής/στεγαν. δακτύλιος